BIBLEPAGE.NET

Một đọc thoải mái Kinh Thánh trên Internet

Câu trong ngày

Kẻ ngu dốt tin hết mọi lời; Nhưng người khôn khéo xem xét các bước mình

Châm-ngôn 14:15
Ê-phê-sô 4:20-24