BIBLEPAGE.NET

Một đọc thoải mái Kinh Thánh trên Internet

Câu trong ngày

Người công bình bị nhiều tai họa, Nhưng Ðức Giê-hô-va cứu người khỏi hết

Thi-thiên 34:19