BIBLEPAGE.NET

Một đọc thoải mái Kinh Thánh trên Internet

Câu trong ngày

Vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn

Ma-thi-ơ 3:8