BIBLEPAGE.NET

ความสะดวกสบายในการอ่านพระคัมภีร์บนอินเทอร์เน็ต

กลอนของวัน

คนที่ได้รับความสว่างได้หันกลับไปสู่ความมืดเพราะว่า พระเจ้าทรงสำแดงพระพิโรธของพระองค์จากสวรรค์ต่อความอธรรมและความไม่ชอบธรรมทั้งมวลของมนุษย์ ที่เอาความไม่ชอบธรรมนั้นขัดขวางความจริง

โรม 1:18
2 เปโตร 3:17-18