BIBLEPAGE.NET

ความสะดวกสบายในการอ่านพระคัมภีร์บนอินเทอร์เน็ต

กลอนของวัน

จงรักษาตัวให้บริสุทธิ์พี่น้องทั้งหลาย ในที่สุดนี้ เราขอวิงวอนและเตือนสติท่านในพระเยซูเจ้าว่า ท่านได้เรียนจากเราแล้วว่าควรจะดำเนินชีวิตอย่างไร จึงจะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า ขอให้ท่านดำเนินตามอย่างนั้นยิ่งๆขึ้นไป

โคโลสี 4:1

สุภาษิต 11:20