BIBLEPAGE.NET

இணையத்தில் பைபிள் படிக்க

தினம் வசனம்

பூர்வகாலமுதல் கர்த்தர் எங்களுக்குத் தரிசனையானார் என்பாய்; ஆம் அநாதி சிநேகத்தால் உன்னைச் சிநேகித்தேன்; ஆதலால் காருணியத்தால் உன்னை இழுத்துக்கொள்ளுகிறேன்

எரேமியா 31:3
சங்கீதம் 30:3-5