BIBLEPAGE.NET

Isang kumportableng pagbabasa ng Biblia sa Internet

Taludtod ng Araw

Gumawa ng kaganapan at kahatulan ay lalong kalugodlugod sa Panginoon kay sa hain

Mga Kawikaan 21:3

Mga Kawikaan 13:18