BIBLEPAGE.NET

Isang kumportableng pagbabasa ng Biblia sa Internet

Taludtod ng Araw

Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba: at siyang dumidilig ay madidilig din

Mga Kawikaan 11:25

Mateo 6:33