BIBLEPAGE.NET

Isang kumportableng pagbabasa ng Biblia sa Internet

Taludtod ng Araw

Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu

1 Mga Taga-Tesalonica 5:19

2 Timoteo 2:15