BIBLEPAGE.NET

Isang kumportableng pagbabasa ng Biblia sa Internet

Taludtod ng Araw

Mangagalak kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo

Mga Taga-Filipos 4:4
2 Pedro 3:17-18