BIBLEPAGE.NET

לקרוא את התנ"ך באינטרנט

הפסוק של היום

ויכנעו עמי אשר נקרא שמי עליהם ויתפללו ויבקשו פני וישבו מדרכיהם הרעים ואני אשמע מן השמים ואסלח לחטאתם וארפא את ארצם׃

דברי הימים ב 7:14