BIBLEPAGE.NET

לקרוא את התנ"ך באינטרנט

הפסוק של היום

וילך בכל דרך אסא אביו לא סר ממנו לעשות הישר בעיני יהוה אך הבמות לא סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות׃

מלכים א 22:43