BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

A tak řekl David Šalomounovi synu svému: Posilniž se a zmocni a dělej; neboj se, ani lekej. Nebo Hospodin Bůh, Bůh můj s tebou bude, nenecháť tebe samého, aniž tě opustí, až i dokonáno bude všecko dílo služby domu Hospodinova

1 Kronická 28:20

2 Timoteovi 1:7