BIBLEPAGE.NET

Isang kumportableng pagbabasa ng Biblia sa Internet

Taludtod ng Araw

At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mangapuspos ng Espiritu

Mga Taga-Efeso 5:18
 
Ama Namin

Ama Namin

Ama namin na nasa langit ka,
Sambahin nawa ang pangalan mo.
Dumating nawa ang kaharian mo.
Gawin nawa ang iyong kalooban,
Kung paano sa langit,gayon din naman sa lupa.
Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw.
At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang,
Gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin.
At huwag mo kaming ihatid sa tukso,
Kundi iligtas mo kami sa masama.
Sapagkat iyo ang kaharian,ang ang kapangyarihan,
At ang kaluwalhatian,magpakailanman.
Siya nawa.