BIBLEPAGE.NET

Isang kumportableng pagbabasa ng Biblia sa Internet

Taludtod ng Araw

Kung ang kasamaan ay sumaiyong kamay, ilayo mo, at huwag manahan ang kalikuan sa iyong mga tolda

Job 11:14
Pagbabasa :
Genesis Exodo Levitico Mga Bilang Deuteronomio Josue Mga Hukom Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Mga Hari 2 Mga Hari 1 Mga Cronica 2 Mga Cronica Ezra Nehemias Ester Job Mga Awit Mga Kawikaan Ang Mangangaral Ang Awit ni Solomon Isaias Jeremias Mga Panaghoy Ezekiel Daniel Hosea Joel Amos Obadias Jonas Mikas Nahum Habakkuk Zefanias Hagai Zacarias Malakias Mateo Marcos Lucas Juan Mga Gawa Mga Taga-Roma 1 Mga Taga-Corinto 2 Mga Taga-Corinto Mga Taga-Galacia Mga Taga-Efeso Mga Taga-Filipos Mga Taga-Colosas 1 Mga Taga-Tesalonica 2 Mga Taga-Tesalonica 1 Timoteo 2 Timoteo Tito Filemon Mga Hebreo Santiago 1 Pedro 2 Pedro 1 Juan 2 Juan 3 Juan Judas Pahayag

ang Bibliya

Ang Bíbliya o Biblia ay isang kalipunán ng mga kasulatáng relihiyoso na ginagamit sa Hudaismo at Kristiyanismo.
Naglalaman ang Bíbliya ng mga salaysay na nauukol sa bansáng Israel mula noong unang milenyo BCE hanggang sa panahon ni Hesukristo at ng mga Apostól noong unang siglo CE.

Ang Tanakh (Lumang Tipán) ay naglalaman ng salaysay ng pagkakahirang ng diyós na si YHWH sa bansáng Israel at ang kaniyang tipán sa Israel na siya'y magiging matapat na diyós kung susundin ng Israel nang tapat ang kaniyang mga utos na ipinadala niya sa pamamagitan ni Moises.

Ang Bagong Tipán ay naglalaman ng mga salaysay tungkol sa karakter na si Hesús at ang kanyang mensahe ng kaligtasan sa kanyang mga alagád. [Wikepedia]Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapuwa't ang aking mga salita ay hindi lilipas.

Mateo 24:35

Anak ko, makinig ka sa aking mga salita; ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi.

Mga Kawikaan 4:20

Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawa't salitang lumalabas sa bibig ng Dios.

Mateo 4:4

Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito.

Josue 1:8
 • Dayuhang mga bersyon  
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Nederlands
 • Român
 • Dansk
 • Svensk
 • Suomi
 • Norsk
 • Čeština
 • русский
 • Український
 • Български
 • Polski
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Shqiptar
 • Türk
 • עברית
 • 圣经
 • 聖經
 • 한국의
 • 日本語
 • Tiêng Viêt
 • ภาษาไทย
 • Indonesia
 • हिन्दी
 • தமிழ்
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • اردو
 • Somali
 • Kiswahili
 • العربية