BIBLEPAGE.NET

Sebuah nyaman membaca Alkitab di Internet

Ayat Hari ini

janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan

Yesaya 41:10


 

Bab 11Adam, Set, Enos,
2Kenan, Mahalaleel, Yared,
3Henokh, Metusalah, Lamekh,
4Nuh, Sem, Ham dan Yafet.
5Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesekh dan Tiras.
6Keturunan Gomer ialah Askenas, Difat dan Togarma.
7Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim dan orang Rodanim.
8Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put dan Kanaan.
9Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema dan Sabtekha; keturunan Raema ialah Syeba dan Dedan.
10Kush memperanakkan Nimrod; dialah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi.
11Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim,
12orang Patrusim, orang Kasluhim--dari mereka inilah berasal orang Filistin--dan orang Kaftorim.
13Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya dan Het,
14serta orang Yebusi, orang Amori, orang Girgasi,
15orang Hewi, orang Arki, orang Sini,
16orang Arwadi, orang Semari dan orang Hamati.
17Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpakhsad, Lud, Aram, Us, Hul, Geter dan Mesekh.
18Arpakhsad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber.
19Bagi Eber lahir dua anak laki-laki; nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya penduduk bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan.
20Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar-Mawet, Yerah,
21Hadoram, Uzal, Dikla,
22Ebal, Abimael, Syeba,
23Ofir, Hawila dan Yobab; itulah semuanya anak-anak Yoktan.
24Sem, Arpakhsad, Selah,
25Eber, Peleg, Rehu,
26Serug, Nahor, Terah,
27Abram, itulah Abraham.
28Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismael.
29Inilah keturunan mereka: anak sulung Ismael ialah Nebayot, lalu Kedar, Adbeel, Mibsam,
30Misyma, Duma, Masa, Hadad, Tema,
31Yetur, Nafish dan Kedma; mereka itulah anak-anak Ismael.
32Keturunan Ketura, gundik Abraham: perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isybak dan Suah. Anak-anak Yoksan ialah Syeba dan Dedan.
33Anak-anak Midian ialah: Efa, Efer, Hanokh, Abida dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Ketura.
34Abraham memperanakkan Ishak. Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel.
35Anak-anak Esau ialah Elifas, Rehuel, Yeush, Yaelam dan Korah.
36Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefi, Gaetam, Kenas, Timna dan Amalek.
37Anak-anak Rehuel ialah Nahat, Zerah, Syama dan Miza.
38Anak-anak Seir ialah Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, Disyon, Ezer dan Disyan.
39Anak-anak Lotan ialah Hori dan Homam; adik perempuan Lotan ialah Timna.
40Anak-anak Syobal ialah Alyan, Manahat, Ebal, Syefi dan Onam; anak-anak Zibeon ialah Aya dan Ana.
41Keturunan Ana ialah Disyon; anak-anak Disyon ialah Hamran, Esyban, Yitran dan Keran.
42Anak-anak Ezer ialah Bilhan, Zaawan dan Yaakan. Anak-anak Disyan ialah Us dan Aran.
43Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom, sebelum seorang raja dari orang Israel memerintah: Bela bin Beor, dan kotanya bernama Dinhaba.
44Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah, dari Bozra, menjadi raja menggantikan dia.
45Setelah Yobab mati, Husyam, dari negeri orang Teman, menjadi raja menggantikan dia.
46Setelah Husyam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia; dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab, dan kotanya bernama Awit.
47Setelah Hadad mati, Samla, dari Masyreka menjadi raja menggantikan dia.
48Setelah Samla mati, Saul, dari Rehobot-Sungai, menjadi raja menggantikan dia.
49Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akhbor menjadi raja menggantikan dia.
50Setelah Baal-Hanan mati, Hadad menjadi raja menggantikan dia, dan kotanya bernama Pahi dan isterinya bernama Mehetabeel binti Matred binti Mezahab.
51Setelah Hadad mati, maka yang menjadi kepala-kepala kaum di Edom ialah kepala kaum Timna, kepala kaum Alya, kepala kaum Yetet,
52kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon,
53kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibzar,
54kepala kaum Magdiel dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum di Edom.


 • Versi asing;
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Nederlands
 • Român
 • Dansk
 • Svensk
 • Suomi
 • Norsk
 • Čeština
 • русский
 • Український
 • Български
 • Polski
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Shqiptar
 • עברית
 • Türk
 • 圣经
 • 聖經
 • 한국의
 • 日本語
 • Tiêng Viêt
 • ภาษาไทย
 • Tagalog
 • Indonesia
 • हिन्दी
 • தமிழ்
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • اردو
 • Somali
 • Kiswahili
 • العربية