BIBLEPAGE.NET

לקרוא את התנ"ך באינטרנט

הפסוק של היום

תועבת יהוה אבן ואבן ומאזני מרמה לא טוב׃

משלי 20:23


 

פרק 11ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו׃
2ראובן שמעון לוי ויהודה׃
3יששכר זבולן ובנימן׃
4דן ונפתלי גד ואשר׃
5ויהי כל נפש יצאי ירך יעקב שבעים נפש ויוסף היה במצרים׃
6וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא׃
7ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אתם׃
8ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף׃
9ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו׃
10הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שנאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ׃
11וישימו עליו שרי מסים למען ענתו בסבלתם ויבן ערי מסכנות לפרעה את פתם ואת רעמסס׃
12וכאשר יענו אתו כן ירבה וכן יפרץ ויקצו מפני בני ישראל׃
13ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך׃
14וימררו את חייהם בעבדה קשה בחמר ובלבנים ובכל עבדה בשדה את כל עבדתם אשר עבדו בהם בפרך׃
15ויאמר מלך מצרים למילדת העברית אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה׃
16ויאמר בילדכן את העבריות וראיתן על האבנים אם בן הוא והמתן אתו ואם בת היא וחיה׃
17ותיראן המילדת את האלהים ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים׃
18ויקרא מלך מצרים למילדת ויאמר להן מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיין את הילדים׃
19ותאמרן המילדת אל פרעה כי לא כנשים המצרית העברית כי חיות הנה בטרם תבוא אלהן המילדת וילדו׃
20וייטב אלהים למילדת וירב העם ויעצמו מאד׃
21ויהי כי יראו המילדת את האלהים ויעש להם בתים׃
22ויצו פרעה לכל עמו לאמר כל הבן הילוד היארה תשליכהו וכל הבת תחיון׃


 • גרסאות זרות  
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Nederlands
 • Român
 • Dansk
 • Svensk
 • Suomi
 • Norsk
 • Čeština
 • русский
 • Український
 • Български
 • Polski
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Shqiptar
 • עברית

 • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in C:\xampp2\htdocs\biblepage\include333\common.inc.php on line 402
 • Türk
 • 圣经
 • 聖經
 • 한국의
 • 日本語
 • Tiêng Viêt
 • ภาษาไทย
 • Tagalog
 • Indonesia
 • हिन्दी
 • தமிழ்
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • اردو
 • Somali
 • Kiswahili
 • العربية