BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

(34:20) Mnohé úzkosti jsou spravedlivého, ale Hospodin ze všech jej vytrhuje

Žalmy 34:19


 

Kapitola 145



1Chvalitebná píseň Davidova. Vyvyšovati tě budu, Bože můj králi, a dobrořečiti jménu tvému na věky věků.
2Na každý den dobrořečiti budu tobě, a chváliti jméno tvé na věky věků.
3Hospodin veliký jest, a vší chvály hodný, a velikost jeho nemůž vystižena býti.
4Rodina rodině vychvalovati bude skutky tvé, a předivnou moc tvou zvěstovati.
5O slávě a kráse velebnosti tvé, i o věcech tvých předivných mluviti budu.
6A moc přehrozných skutků tvých rozhlašovati budou; i já důstojnost tvou budu vypravovati.
7Pamět mnohé dobroty tvé hlásati budou, a o spravedlnosti tvé zpívati, řkouce:
8Milostivý a lítostivý jest Hospodin, dlouhoshovívající a velikého milosrdenství.
9Dobrotivý Hospodin všechněm, a slitování jeho nade všecky skutky jeho.
10Oslavujtež tebe, Hospodine, všickni skutkové tvoji, a svatí tvoji tobě dobrořečte.
11Slávu království tvého ať vypravují, a o síle tvé mluví,
12Aby v známost uvedli synům lidským moci jeho, a slávu i ozdobu království jeho.
13Království tvé jest království všech věků, a panování tvé nad jedním každým pokolením.
14Zdržujeť Hospodin všecky padající, a pozdvihuje všechněch sklíčených.
15Oči všechněch v tebe doufají, a ty dáváš jim pokrm jejich v čas příhodný.
16Otvíráš ruku svou, a nasycuješ každý živočich podlé dobře líbezné vůle své.
17Spravedlivý jest Hospodin ve všech cestách svých, a milosrdný ve všech skutcích svých.
18Blízký jest Hospodin všechněm, kteříž ho vzývají, všechněm, kteříž ho vzývají v pravdě.
19Vůli těch, kteříž se ho bojí, činí, a křik jejich slyší, a spomáhá jim.
20Ostříhá Hospodin všech, kdož jej milují, ale všecky bezbožné zatratí.
21Chválu Hospodinovu vypravovati budou ústa má, a dobrořečiti bude všeliké tělo jménu svatému jeho od věků až na věky.


 • Zahraniční verze  
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Nederlands
 • Român
 • Dansk
 • Svensk
 • Suomi
 • Norsk
 • Čeština
 • русский
 • Український
 • Български
 • Polski
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Shqiptar
 • עברית
 • Türk
 • 圣经
 • 聖經
 • 한국의
 • 日本語
 • Tiêng Viêt
 • ภาษาไทย
 • Tagalog
 • Indonesia
 • हिन्दी
 • தமிழ்
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • اردو
 • Somali
 • Kiswahili
 • العربية