BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

A zjeví se skutek spravedlnosti, pokoj, ovoce, pravím, spravedlnosti, pokoj a bezpečnost až na věky

Izaiáš 32:17
Daň císaři, Valentin de Boulogne


 

Kapitola 221I odpovídaje Ježíš, mluvil jim opět v podobenstvích, řka:
2Podobno jest království nebeské člověku králi, kterýž učinil svadbu synu svému.
3I poslal služebníky své, aby povolali pozvaných na svadbu; a oni nechtěli přijíti.
4Opět poslal jiné služebníky, řka: Povězte pozvaným: Aj, oběd můj připravil jsem, volové moji a krmný dobytek zbit jest, a všecko hotovo. Pojďtež na svadbu.
5Ale oni nedbavše na to, odešli, jiný do vsi své a jiný po kupectví svém.
6Jiní pak zjímavše služebníky jeho a posměch jim učinivše, zmordovali.
7A uslyšav to král, rozhněval se; a poslav vojska svá, zhubil vražedníky ty a město jejich zapálil.
8Tedy řekl služebníkům svým: Svadba zajisté hotova jest, ale ti, kteříž pozváni byli, nebyli hodni.
9Protož jděte na rozcestí, a kteréžkoli naleznete, zovtež na svadbu.
10I vyšedše služebníci ti na cesty, shromáždili všecky, kteréžkoli nalezli, zlé i dobré. A naplněna jest svadba hodovníky.
11Tedy všed král, aby pohleděl na hodovníky, uzřel tam člověka neoděného rouchem svadebním.
12I řekl jemu: Příteli, kteraks ty sem všel, nemaje roucha svadebního? A on oněměl.
13Tedy řekl král služebníkům: Svížíce ruce jeho i nohy, vezměte ho, a uvrztež jej do temností zevnitřních. Tamť bude pláč a škřipení zubů.
14Nebo mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených.
15Tedy odšedše farizeové, radili se, jak by polapili jej v řeči.
16I poslali k němu učedlníky své s herodiány, řkouce: Mistře, víme, že pravdomluvný jsi a cestě Boží v pravdě učíš a nedbáš na žádného; nebo nepatříš na osobu lidskou.
17Protož pověz nám, co se tobě zdá: Sluší-li daň dáti císaři, čili nic?
18Znaje pak Ježíš zlost jejich, řekl: Co mne pokoušíte, pokrytci?
19Ukažte mi peníz daně. A oni podali mu peníze.
20I řekl jim: Čí jest tento obraz a svrchu napsání?
21Řekli mu: Císařův. Tedy dí jim: Dejtež, co jest císařova, císaři, a co jest Božího, Bohu.
22To uslyšavše, divili se, a opustivše jej, odešli.
23V ten den přišli k němu saduceové, kteříž praví, že není z mrtvých vstání. I otázali se ho,
24Řkouce: Mistře, Mojžíš pověděl: Umřel-li by kdo, nemaje dětí, aby bratr jeho právem švagrovství pojal ženu jeho a vzbudil símě bratru svému.
25I bylo u nás sedm bratrů. První pojav ženu, umřel, a nemaje semene, zůstavil ženu svou bratru svému.
26Takž podobně i druhý, i třetí, až do sedmého.
27Nejposléze pak po všech umřela i žena.
28Protož při vzkříšení kterého z těch sedmi bude žena? Nebo všickni ji měli.
29I odpověděv Ježíš, řekl jim: Bloudíte, neznajíce Písem ani moci Boží.
30Však při vzkříšení ani se nebudou ženiti ani vdávati, ale budou jako andělé Boží v nebi.
31O vzkříšení pak mrtvých zdaliž jste nečtli, co jest vám povědíno od Boha, kterýž takto dí:
32Já jsem Bůh Abrahamův a Bůh Izákův a Bůh Jákobův; a Bůhť není Bůh mrtvých, ale živých.
33A slyševše to zástupové, divili se učení jeho.
34Farizeové pak uslyšavše, že by k mlčení přivedl saducejské, sešli se v jedno.
35I otázal se ho jeden z nich zákoník nějaký, pokoušeje ho, a řka:
36Mistře, které jest přikázání veliké v Zákoně?
37I řekl mu Ježíš: Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své.
38To jest přední a veliké přikázání.
39Druhé pak jest podobné tomu: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.
40Na těch dvou přikázáních všecken Zákon záleží i Proroci.
41A když se sešli farizeové, otázal se jich Ježíš,
42Řka: Co se vám zdá o Kristu? Čí jest syn? Řkou jemu: Davidův.
43Dí jim: Kterakž pak David v Duchu nazývá ho Pánem, řka:
44Řekl Pán Pánu mému: Seď na pravici mé, dokavadž nepodložím nepřátel tvých, aby byli za podnože noh tvých?
45Poněvadž tedy David Pánem ho nazývá, i kterakž syn jeho jest?
46A nižádný nemohl jemu odpovědíti slova, aniž se odvážil kdo více od toho dne jeho se nač tázati. • Zahraniční verze  
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Nederlands
 • Român
 • Dansk
 • Svensk
 • Suomi
 • Norsk
 • Čeština
 • русский
 • Український
 • Български
 • Polski
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Shqiptar
 • עברית
 • Türk
 • 圣经
 • 聖經
 • 한국의
 • 日本語
 • Tiêng Viêt
 • ภาษาไทย
 • Tagalog
 • Indonesia
 • हिन्दी
 • தமிழ்
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • اردو
 • Somali
 • Kiswahili
 • العربية