BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Já křtím vás vodou ku pokání, ten pak, kterýž po mně přichází, jestiť mocnější nežli já, jehožto nejsem hoden obuvi nositi. Onť vás křtíti bude Duchem svatým a ohněm

Matouš 3:11
Křest Ježíše, Annibale Carracci


 

Kapitola 11Počátek evangelium Ježíše Krista, Syna Božího;
2Jakož psáno jest v Prorocích: Aj, já posílám anděla svého před tváří tvou, kterýž připraví cestu tvou před tebou.
3Hlas volajícího na poušti: Připravujte cestu Páně, přímé čiňte stezky jeho.
4Křtil Jan na poušti a kázal křest pokání na odpuštění hříchů.
5I vycházeli k němu ze vší krajiny Židovské i Jeruzalémští, a křtili se od něho všickni v Jordáně řece, vyznávajíce hříchy své.
6Byl pak Jan odín srstmi velbloudovými, a pás kožený na bedrách jeho, a jídal kobylky a med lesní.
7A kázal, řka: Za mnou jde silnější mne, kteréhožto nejsem hoden, sehna se, rozvázati řeménka u obuvi jeho.
8Já zajisté křtil jsem vás vodou, ale onť vás křtíti bude Duchem svatým.
9I stalo se v těch dnech, přišel Ježíš z Nazarétu Galilejského, a pokřtěn jest v Jordáně od Jana.
10A hned vystoupě z vody, uzřel nebesa otevřená a Ducha jakožto holubici, sstupujícího na něj.
11A hlas stal se s nebe: Ty jsi ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo.
12A ihned ho Duch vypudil na poušť.
13I byl tam na poušti čtyřidceti dnů, a pokoušín byl od satana; a byl s zvěří, a andělé přisluhovali jemu.
14Když pak byl vsazen Jan do žaláře, přišel Ježíš do Galilee, zvěstuje evangelium království Božího,
15Pravě: Že se naplnil čas, a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání, a věřte evangelium.
16A chodě podle moře Galilejského, uzřel Šimona a Ondřeje bratra jeho, ani pouštějí síti do moře, nebo rybáři byli.
17I řekl jim Ježíš: Pojďte za mnou, a učiním vás rybáře lidí.
18A oni hned opustivše síti své, šli za ním.
19A pošed odtud maličko, uzřel Jakuba Zebedeova, a Jana bratra jeho, kteříž také byli na lodí tvrdíce síti své;
20A hned povolal jich. A oni opustivše otce svého Zebedea na lodí s pacholky, šli za ním.
21I vešli do Kafarnaum. A hned v sobotu šel Ježíš do školy, a učil.
22I divili se náramně učení jeho; nebo učil je, jako moc maje, a ne jako zákoníci.
23I byl v škole jejich člověk, posedlý duchem nečistým. I zvolal,
24Řka: Ale což jest tobě do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi zatratiti nás; znám tě, kdo jsi, a vím, že jsi ten svatý Boží.
25I přimluvil mu Ježíš, řka: Umlkniž a vyjdi z něho.
26I polomcovav jím duch nečistý a křiče hlasem velikým, vyšel z něho.
27I lekli se všickni, takže se tázali mezi sebou, řkouce: I co jest toto? Jakéž jest toto nové učení, že tento mocně duchům nečistým rozkazuje, a poslouchají ho?
28I roznesla se pověst o něm hned po vší krajině Galilejské.
29A hned vyšedše ze školy, přišli do domu Šimonova a Ondřejova s Jakubem a s Janem.
30Šimonova pak svegruše ležela, majíc zimnici. A hned jemu pověděli o ní.
31A přistoupiv, pozdvihl jí, ujav ji za ruku její, a hned přestala jí zimnice. I posluhovala jim.
32Večer pak již při západu slunce, nosili k němu všecky nemocné i ďábelníky.
33A bylo se všecko město sběhlo ke dveřům.
34I uzdravoval mnohé ztrápené rozličnými neduhy, a ďábelství mnohá vymítal, a nedopustil mluviti ďáblům; nebo znali ho.
35A přede dnem velmi ráno vstav Ježíš, vyšel, a šel na pusté místo, a tam se modlil.
36I šel za ním Šimon i ti, kteříž s ním byli.
37A když jej nalezli, řekli jemu: Všickni tě hledají.
38I dí jim: Pojďmež do okolních městeček, abych i tam kázal. Nebo na to jsem přišel.
39I kázal v školách jejich ve vší Galileji, a ďábelství vymítal.
40Tedy přišel k němu malomocný, prose ho, a klekna před ním, řekl jemu: Pane, chceš-li, můžeš mne očistiti.
41Ježíš pak slitovav se, vztáhl ruku, dotekl se ho a řekl jemu: Chci, buď čist.
42A když to řekl, hned odstoupilo od něho malomocenství, a očištěn jest.
43I pohroziv mu, hned ho odbyl,
44A řekl mu: Viziž, abys nižádnému nic nepravil. Ale jdi, ukaž se knězi, a obětuj za očištění své to, což přikázal Mojžíš, na svědectví jim.
45On pak vyšed, počal vypravovati mnoho a ohlašovati tu věc, takže již nemohl Ježíš do města zjevně vjíti, ale vně na místech pustých byl. I scházeli se k němu odevšad. • Zahraniční verze  
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Nederlands
 • Român
 • Dansk
 • Svensk
 • Suomi
 • Norsk
 • Čeština
 • русский
 • Український
 • Български
 • Polski
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Shqiptar
 • עברית
 • Türk
 • 圣经
 • 聖經
 • 한국의
 • 日本語
 • Tiêng Viêt
 • ภาษาไทย
 • Tagalog
 • Indonesia
 • हिन्दी
 • தமிழ்
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • اردو
 • Somali
 • Kiswahili
 • العربية