BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Byla-li by nepravost v ruce tvé, vzdal ji od sebe, aniž dopouštěj bydliti v staních svých nešlechetnosti:

Jób 11:14
Čtení :
1 Mojžišova 2 Mojžišova 3 Mojžišova 4 Mojžišova 5 Mojžišova Józua Sudcov Rút 1 Samuelova 2 Samuelova 1 Královská 2 Královská 1 Kronická 2 Kronická Ezdráš Nehemiáš Ester Jób Žalmy Príslovia Kazatel Pieseò Izaiáš Jeremiáš Plaè Ezechiel Daniel Hozeáš Joel Ámos Obadiáš Jonáš Micheáš Náhum Habakuk Sofoniáš Haggeus Zachariáš Malachiáš Matouš Marek Lukáš Jan Skutky apoštolů Římanům 1 Korintským 2 Korintským Galatským Efezským Filipským Koloským 1 Tesalonickým 2 Tesalonickým 1 Timoteovi 2 Timoteovi Titovi Filemonovi Židům Jakubův 1 Petrův 2 Petrův 1 Janův 2 Janův 3 Janův Judův Zjevení janovo

Bible

Bible je v současné době nejrozšířenější v historii s více než 2,5 miliardy výtisků knihy přeloženy do 2500 jazyků.

Bible obsahuje neměnnou Boží slovo a odhaluje člověku zákony stanovené naším Stvořitelem (Starý zákon) a cesta Boží milosti v Ježíši Kristu (Nový zákon).

Čtení je k dispozici na těchto stránkách v české verzi Jmenný.Nebe a země pominou, ale slova má nepominou.

Matouš 24:35

Synu můj, slov mých pozoruj, k řečem mým nakloň ucha svého.

Príslovia 4:20

Psánoť jest: Ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem vycházejícím skrze ústa Boží.

Matouš 4:4

Neodejdeť kniha zákona tohoto od úst tvých, ale přemyšlovati budeš o něm dnem i nocí, abys ostříhal a činil všecko podlé toho.

Józua 1:8
 • Zahraniční verze  
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Nederlands
 • Român
 • Dansk
 • Svensk
 • Suomi
 • Norsk
 • русский
 • Український
 • Български
 • Polski
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Shqiptar
 • Türk
 • עברית
 • 圣经
 • 聖經
 • 한국의
 • 日本語
 • Tiêng Viêt
 • ภาษาไทย
 • Tagalog
 • Indonesia
 • हिन्दी
 • தமிழ்
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • اردو
 • Somali
 • Kiswahili
 • العربية