BIBLEPAGE.NET

Четете Библията в Интернет

Стих на деня

ще се радват много устните ми, когато Те славословя, Тоже и душата ми, която си изкупил

Псалми 71:23


 

глава 281И когато се избавихме, познахме, че островът се наричаше Малта.
2А туземците ни показаха необикновено човеколюбие, защото приеха всички нас, и, понеже валеше дъжд и беше студено, накладоха огън.
3И когато Павел натрупа един куп храсти и го тури на огъня, една ехидна излезе от топлината и се залепи за ръката му.
4А туземците, като видяха змията, как висеше на ръката му, думаха помежду си: Без съмнение тоя човек ще е убиец, който, ако и да се е избавил от морето, пак правосъдието не го остави да живее.
5Но той тръсна змията в огъня и не почувствува никакво зло.
6А те очакваха, че ще отече, или внезапно ще падне мъртъв; но като чакаха много време и гледаха, че не му става никакво зло, промениха мнението си и думаха, че е бог.
7А около това място се намираха именията на първенеца на острова, чието име беше Поплий, който ни прие и гощава приятелски три дни.
8И случи се Поплиевият баща да лежи болен от треска и дизентерия; а Павел влезе при него, и като се помоли, положи ръце на него и го изцели.
9Като стана това, и другите от острова, които имаха болести дохождаха и се изцеляваха;
10които и ни показваха много почести, и, когато тръгнахме, туриха в кораба потребното за нуждите ни.
11И тъй, подир три месеца отплувахме с един александрийски кораб, който беше презимувал в острова, и който имаше за знак Близнаците.
12И като стигнахме в Сиракуза, преседяхме там три дни.
13И оттам, като лъкатушехме, стигнахме в Ригия; и след един ден, като повея южен вятър, на втория ден дойдохме в Потиоли,
14гдето намерихме братя, които ни замолиха да преседим у тях седем дни. Така дойдохме в Рим,
15отгдето братята, като чули за нас, бяха дошли до Апиевото тържище и до трите кръчми да ни посрещнат; и Павел като ги видя, благодари на Бога и се ободри.
16А когато влязохме в Рим, стотникът предаде запрените на войводата; а на Павла се позволи да живее отделно с войника, който го вардеше.
17И подир три дни той свика по-първите от юдеите и, като се събраха каза им: Братя, без да съм сторил аз нещо против народа ни, или против бащините обичаи, пак от Ерусалим ме предадоха вързан в ръцете на римляните;
18които, като ме изпитаха, щяха да ме пуснат,